Home Informačné systémy

PostHeaderIcon Financie

„Řízení finančních toků je alfou a omegou každé organizace. Nestačí je sledovat pohyby, ale včas odhalit změny a nové trendy. Jen správná a rychlá reakce je zárukou úspěchu a jen s dobrým nástrojem k němu lze dojít“.

Pro koho je přínosem

Pro každou organizaci, která hledá cestu jak zlepšit sledování, řízením a optimalizaci finančních toků. Těm modul nabízí veškeré potřebné nástroje pro práci s finančními doklady a jejich snadnou správu.

Co pomáhá řešit

Modul Finance vám pomůže efektivněji řídit tok financí ve vaší organizaci, umožní vám včas zachytit a uchopit obchodní příležitosti a maximálně využít váš potenciál. Nebude brzdou pro vaše činnosti, ale naopak se vydá směrem, kterým půjdete vy a poroste s vámi. Vy stanovíte pravidla a systém se postará o jejich dodržování.

Obchodní jednotky modulu Finance

 • Pohledávky, základní finance
 • Periodická fakturace
 • Hromadný tisk faktur
 • Závazky
 • Pokladny
 • Banky (Bankovní účty, příkazy k úhradě)
 • Elektronická komunikace s finančními institucemi
 • Upomínky a penalizace
 • DPH
 • Celní deklarace (JCD)
 • Odsouhlasení závazků
 • Tisky poštovních poukázek
 • Zápočty pohledávek a závazků
 • Postoupení pohledávek
 • Nákup pohledávek
 • Skonto pohledávekPopis modulu
Modul Finance bude vaším silným a spolehlivým pomocníkem při zpracování pohledávek, závazků, bankovních i pokladních plateb, při vedení knihy bankovních účtů či komfortní pokladní knihy. Pokladny i účty můžete vést v libovolných měnách. Jednotlivé součástí modulu vám usnadní í práci s vydanými a přijatými fakturami, dobropisy, zálohovými listy či proforma-fakturami, převzatými pohledávkami a závazky, dokumenty JCD, upomínkami, penalizačními fakturami, pokladními příjemkami a výdejkami, příkazy k úhradě, bankovními výpisy atd.

Veškeré doklady mohou mít charakter tuzemských nebo zahraničních dokladů a můžete je vystavovat v různých měnách. Evidence dokladů je podpořena podrobnými knihami a upravitelnými tiskovými přehledy.

Samozřejmostí je elektronická komunikace s bankami. Stejně samozřejmá a příjemná je i návaznost na evidenci DPH a ostatní související agendy.

Kdykoli můžete rychle zjistit veškeré detaily o každé položce nebo naopak zobrazit mezisoučty za vybrané množiny záznamů a veškeré přehledy filtrovat a třídit podle libovolného údaje a opět zpětně z přehledů vždy velmi rychle a snadno zobrazíte celý kompletní doklad.

Párování vám umožní provádět celkové nebo i částečné úhrady závazků a pohledávek.

Položky bankovních výpisů zase můžete snadno párovat s pohledávkami i závazky.

 

PostHeaderIcon Finančné účtovníctvo

„Široká podpora účtovných procesov je dnes už samozrejmosťou. Čo nás odlišuje od ostatných je prehľadnosť, pohodlné a intuitivne ovládanie, bezproblémová previazanosť s ostatnými časťami systému a prispôsobivosť potrebám zákazníkov.“

Pre koho je prínosom

Štandardné funkcie využijú všetky organizácie účtujúce v podvojnom účtovníctve, rozšírené funkcie privítajú organizácie spracovávajúce veľké množstvo dokladov, organizácie s pobočkami a strediskami či neziskové organizácie.

Čo pomáha riešiť

Modul predstavuje riešenie pre oblasť účtovníctva a súvisiace procesy a postupy, ako je sledovanie peňažných tokov, rozpočtovanie či vytváranie súhrnných výkazov. Funkcia predkontácia zjednodušuje a uľahčuje účtovanie štandardných dokladov a vedie tak k významnej úspore času a nákladov.

Obchodné jednotky zahrnuté v module

 • Podvojné účtovníctvo
 • Predkontácie
 • Užívateľské predpisy zostáv
 • Učtárne – účtovné denníky
 • Cash Flow
 • Konsolidácia
 • Rozpočty
 • Vnútropodnikové účtovníctvo
 • Rozpúšťanie nákladov
 • Export účtovných dát pre neziskové organizácie

Popis modulu

Modul Finančné účtovníctvo vám ponúka komplexné spracovanie všetkých účtovných zápisov. Vytvára pevný vzťah medzi prvotným dokladom a jeho účtovným obrazom, a tým zaisťuje súlad účtovných zápisov s prvotnými dokladmi. Môžete upravovať vopred definované účtovné osnovy pre rôzne druhy účtovných jednotiek (organizácií) a účtovať do niekoľko účtovných období súčasne. Rýchlo si zvyknete na efektívne pohľady na zoznamy účtovných zápisov s rozsiahlymi možnosťami ich triedenia a filtrácie napr. podľa syntetických či analytických účtov, zákaziek, stredísk, obchodných partnerov, období, s ich pomocou sa budete jednoduchšie orientovať vo veľkom množstve dát. Pre jednotlivé účty môžete nastaviť rôzne stupne ochrany pred vykonávaním neoprávnených zmien. Všetky potrebné tlačové výstupy si zaobstaráte prostredníctvom širokej palety štandardných i analytických zostáv a výkazov.

Pomocou nástroja pre predkontovanie ľahko definujete predpokladané účtovné vzťahy pre jednotlivé druhy dokladov, druhy tovarov, sklady, pokladne atď.

Manažéri a ďalší vedúci pracovníci ocenia možnosť spracovania účtovných dát do podoby hodnotných informácií prostredníctvom vypočítaných účtovných zostáv, ktoré sú vhodné pre získavanie najrôznejších prehľadov či špeciálnych ukazovateľov.

Vnútropodnikové účtovníctvo využijete k zúčtovaniu a rozdeleniu výnosov a nákladov medzi hospodárske strediská organizácie.

Modul vám ponúka ďalšie skvelé funkcie, ako sú účtovné denníky, preddefinovaná účtovná zostava pre vyčíslenie peňažných tokov za určité obdobie, možnosť vytvorenia konsolidovanej účtovnej uzávierky a ďalších prehľadov, či sledovanie rozpočtu (plánu), zostatkov a obratov na vybraných účtoch v rámci podvojného účtovníctva a ďalšie.

 

PostHeaderIcon Informačný systém QI

Naša spoločnosť sa rozhodla ponúkať informačný systém QI, lebo sa funkčne, technicky a licenčne najviac hodí pre menších aj väčších zákazníkov. Je široko škálovateľný, pokrýva všetky oblasti ERP systémov a má podporu slovenského prostredia a legislatívy.

3 hlavné dôvody, prečo si vybrať QI

1. Viditeľnosť
QI poskytuje okamžitý a spoľahlivý obraz firmy, čím uľahčuje menežerské rozhodnutia, sledovanie cieľov a forecasting
2. Produktivita
QI preväzuje všetky oddelenia firmy, automatizuje procesy, šetrí pracovníkom čas a drží večnú pamäť firmy
3. Návratnosť
Náklady na obstaranie systému QI a prevádzku systému sú veľmi nízke v porovnaní s prinesenými možnosťami

Riešenie QI nachádza uplatnenie ako komplexný informačný systém pre riadenie organizácií v oblastiach výroby, obchodu a služieb. QI integruje aplikácie z kategórií systémov ERP, CRM, DMS, SCM, APS, e-aplikácií a ďalších. Štandardné aplikácie QI sú usporiadané do referenčných modelov, ktoré v sebe združujú funkcie špecifické pre daný odbor činnosti. Sú pripravené referenčné modely pre riadenie obchodu, služieb, ekonomiky a výroby.

Moduly QI:

 • Finančné účtovníctvo
 • Financie
 • Nákup a predaj
 • Skladové hospodárstvo
 • Marketing
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Personalistika
 • Mzdy
 • Organizácia a riadenie
 • Majetok
 • Servis
 • Výroba

 

 

PostHeaderIcon Majetok

Modul obsahuje funkcie pre prácu s majetkom, ktoré sú v QI rozdelené do niekoľkých čiastkových blokov. Základný majetok poskytuje organizácii prostriedky pre evidenciu vlastného aj cudzieho majetku. Táto základná funkčnosť je ďalej rozširovaná obchodnými jednotkami pre operácie s krátkodobým a dlhodobým majetkom. Majetok krátkodobý je určený na prácu s evidovaným krátkodobým majetkom, predtým označovaným ako DKP, DIM či EDM. Majetok dlhodobý umožňuje viesť podrobnú evidenciu cien, zmien a všetkých akcií vykonávaných s dlhodobým majetkom. Rovnako umožňuje evidovať všetky podklady pre výpočet odpisov.

Štandardný výpočet účtovných a daňových odpisov poskytuje efektívne prostriedky pre kvalifikované plánovanie a tvorbu účtovných odpisov majetku od modelovania odpisov, cez z neho odvodenej analýzy a prognózy až po vlastný plán. Plán odpisov môže byť súčasťou finančného plánu organizácie, možná je aj tvorba daňových odpisových plánov. Pre organizácie so špecifickými požiadavkami slúži rozšírený výpočet odpisov umožňujúci odpisovať napr. časti investičných celkov alebo odpisovať neštandardnými druhmi odpisov. Pri všetkých druhoch majetku je možné sledovať jeho umiestnenie, k dispozícii sú aj nástroje pre inventarizáciu. Zmeny v dlhodobom aj krátkodobom majetku je možné automatizovane účtovať v rámci modulu Finančné účtovníctvo.

 

PostHeaderIcon Management prehľady

Modul je silným analytickým nástrojom pre manažérske prehľady. Aplikácia je určená najmä tým užívateľom IS, ktorí potrebujú rýchlym a jednoduchým spôsobom získavať dáta pre analýzu z informačného systému v prehľadnej, užívateľom definovanej podobe. Takto usporiadané dáta je možné triediť, filtrovať, sčítavať a radiť do rôznych, iným spôsobom ťažko definovateľných súvislostí. Tento nástroj využíva tabuľkový procesor MS Excel 2000 a OLAP databázu. Veľkou výhodou je možnosť analýzy zobrazených informácií pomocou tzv. drill-down - prepadania sa. Táto metóda umožňuje analyzovať informácie od vyšších celkov až na jednotlivé položky, z ktorých sa tieto celky skladajú.

Systém dáva možnosť vytvárať si z nadefinovaných pohľadov rôzne typy grafov. Tieto grafy nie sú však len obyčajným obrázkom – je možné s nimi, rovnako ako s tabuľkami, aktívne pracovať. Celá aplikácia pracuje metódou off-line - to znamená, že najskôr vyberie len dáta nevyhnutne potrebné k požadovanej analýze a potom ich dávkovo "načerpá" do špeciálnej databázy - dátovej kocky. Svoje dáta si tak užívateľ môže priniesť domov napr. na notebooku, na ktorom samotný informačný systém nemusí mať vôbec nainštalovaný. Dáta je možné pravidelne "občerstvovať" pomocou "časovačov" QI, ktoré vo vopred definovaných intervaloch aktualizujú dáta v OLAP databáze.

 
More Articles...