Home Informačné systémy Moduly QI Management prehľady

PostHeaderIcon Management prehľady

Modul je silným analytickým nástrojom pre manažérske prehľady. Aplikácia je určená najmä tým užívateľom IS, ktorí potrebujú rýchlym a jednoduchým spôsobom získavať dáta pre analýzu z informačného systému v prehľadnej, užívateľom definovanej podobe. Takto usporiadané dáta je možné triediť, filtrovať, sčítavať a radiť do rôznych, iným spôsobom ťažko definovateľných súvislostí. Tento nástroj využíva tabuľkový procesor MS Excel 2000 a OLAP databázu. Veľkou výhodou je možnosť analýzy zobrazených informácií pomocou tzv. drill-down - prepadania sa. Táto metóda umožňuje analyzovať informácie od vyšších celkov až na jednotlivé položky, z ktorých sa tieto celky skladajú.

Systém dáva možnosť vytvárať si z nadefinovaných pohľadov rôzne typy grafov. Tieto grafy nie sú však len obyčajným obrázkom – je možné s nimi, rovnako ako s tabuľkami, aktívne pracovať. Celá aplikácia pracuje metódou off-line - to znamená, že najskôr vyberie len dáta nevyhnutne potrebné k požadovanej analýze a potom ich dávkovo "načerpá" do špeciálnej databázy - dátovej kocky. Svoje dáta si tak užívateľ môže priniesť domov napr. na notebooku, na ktorom samotný informačný systém nemusí mať vôbec nainštalovaný. Dáta je možné pravidelne "občerstvovať" pomocou "časovačov" QI, ktoré vo vopred definovaných intervaloch aktualizujú dáta v OLAP databáze.