Home Informačné systémy Moduly QI Výroba

PostHeaderIcon Výroba

„Je skvělé, že i když příprava mezd je stále pracným a časově náročným procesem, je možné zpracování a výpočet podle potřeby opakovat a zkoušet různé varianty. Navíc kontrolní mechanizmy nás upozorní na nestandardní postupy a snadno získáme všechny výstupy pro ostatní útvary a úřady státní správy."

Pro koho je přínosem

Pro společnosti, které potřebují přehledný nástroj schopný obsáhnout celou agendu mezd a platů a podporující všechny fáze jejich zpracování od snadno dostupné historie, přes opakovatelné hromadné i individuální výpočty s kontrolními prvky až po simulace výpočtu pro budoucí období.

Co pomáhá řešit

Modul Mzdy a platy představuje komplexní řešení pro oblast mezd. Pokrývá veškeré typy mezd a platů, umožňuje automatické vytváření složek mzdy z pracovních výkazů a záznamů o docházce. S jeho nástroji můžete vytvářet podklady a výkazy pro pojišťovny a úřady, exportovat data pro potřeby státní správy, evidovat a sledovat čerpání zaměstnaneckých výhod, spočítat mimořádné odměny či mzdy zaúčtovat.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

Technický popis výrobku - kusovníky
Technologické postupy
Řízení změn výrobní dokumentace
Podpora dělení materiálu
Archiv výkresů
Návodky, operační náčrty
Tvarové podobnosti
Předkalkulace
Výpočet norem spotřeby času
Typové databáze
Konfigurátor produktu
Řízení změn technické dokumentace

Popis modulu

Umožňuje vytvořit hierarchický popis výrobku, kde jednotlivé materiály či podsestavy mohou být použity vícenásobně. Strukturní kusovníky je možné zobrazovat i editovat v grafické hierarchické podobě. Každý uzel strukturního kusovníku může být svázán s odpovídajícím technologickým postupem. počet úrovní vnoření kusovníku není omezen. Naopak lze vytvářet i velmi jednoduché jednoúrovňové kusovníky, pro které se v některých oborech používá název receptura.

Technologické postupy jsou buď jednoduché nebo naopak velmi podrobné popisy jednotlivých operací prováděných na výrobku, které mohou být dále členěny na dílčí kroky. Technologické postupy jsou zpravidla navázány na uzly strukturního kusovníku výrobku. K jejich tvorbě lze využívat číselníku typových operací.

Umožňuje evidovat požadavky na změny ve výrobní dokumentaci a jejich realizaci lze podchytit v rámci změnového řízení do knihy změn. Systém umožňuje propojit obecně popsanou změnu s jejími konkrétními dopady do žádanek na materiál a technologických postupů.

Nástroj pro podporu dělení materiálu. Specielně ho lze využít pro výpočet spotřeby u materiálů jako je plech, desky, látky, tyče apod.

Seznam všech návodek včetně operačních náčrtů případně výkresů.

Tvarový klasifikační třídník pro podporu tvorby norem, s grafickou prezentací typických tvarů. Umožňuje zatřídění výrobků na základě jejich tvarové podobnosti, čehož se využívá pro odvozování částí popisů výrobků.

Nástroj pro vygenerování veškerých podkladů pro tvorbu nabídky k zakázce nebo projektu. Obsahuje náklady na materiál, mzdy kooperace případně dal

Umožňuje formou dialogu s počítačem rozdělit operaci až na základní úkony, vypočítat přípravný a kusový čas, tento v případě potřeby upravit technickoorganizačním koeficientem, vystavit protokol a tam, kde je to třeba, vypočítat řezné podmínky. To vše s využítím buď vlastních databází nebo databází typových.

Typové databáze "normativy" pro jednotlivé druhy operací. Jsou k dispozici normativy pro : broušení vnější, svařování CO2 úkonový, stříhání plechu, svařování CO2 sdružený, řezání materiálu, svařování elektrodou, broušení otvorů, brus ploch, frézování drážek, lisy V, zarovnávání a důlky, lisy klikové, frézování, pálení, soustružení karusel, frézování ozubení, hoblovka, obražení ozubení, obrážení, vrtání, horizontka, lakovna, a normativy vlastní.

Umožňuje k jednotlivým výrobkům definovat tzv. obchodní konfigurace. Při tvorbě položky přijaté objednávky lze u takového výrobku vybrat některou z definovaných možností a tak změnit vybrané charakteristiky produktu. Každá taková definice může vyvolávat definované změny v kusovníku výrobku nebo v technologickém postupu. Uplatnění této funkčnosti lze nalézt např v automobilovém průmyslu, výrobě kol, nábytku, počítačů atd.

Umožňuje evidovat požadavky na změny v technické dokumentaci (technologických kusovnících a technologických postupech) a jejich realizaci lze podchytit v rámci změnového řízení do knihy změn. Je možné pracovat s archivem technologických norem.