Home Informačné systémy

PostHeaderIcon Marketing a CRM

„Požadujeme-li zvýšení prodeje, musíme zajistit spokojenost každého zákazníka s našimi produkty a službami. Máme spolehlivé a schopné zaměstnance a chceme je v jejich úsilí podpořit a poskytnout jim výkonný nástroj, jenž jim umožní využít jejich potenciál“.


Pro koho je přínosem

Pro společnosti, které chtějí zvýšit účinnost a kontrolu nad svými marketingovými kampaněmi a lépe sledovat a vyhodnocovat jejich výsledky a dopady. Pro firmy, které usilují o lepší řízení vztahů se svými zákazníky a partnery, aby mohly využít každou nabízenou obchodní příležitost.

Co pomáhá řešit

Modul Marketing a CRM přivádí k dokonalosti práci s kontaktními osobami obchodních partnerů. Umožňuje detailně sledovat, řídit a zaznamenávat veškeré činnosti související s řízením obchodního případu, včetně celé historie jeho vývoje a poskytuje podrobný pohled na finanční i logistické doklady související s konkrétním obchodním případem. S tímto modulem získáte také užitečný nástroj pro přípravu, evidence a řízení marketingových akcí.
Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Nabídky vydané
 • Ceníky
 • Slevy a přirážky
 • Obchodní partneři
 • Segmentace trhu
 • Požadavky obchodních partnerů
 • Řízení obchodního případu
 • Direct mail
 • Marketingové akce
 • Katalog produktů
 • Výročí zákazníků
 • Poptávky přijaté
 • Poptávky vydané
 • Nabídky přijaté


Popis modulu

Modul Marketing a CRM doplňuje již vysoce nadstandardní možnosti nabízené systémem QI pro práci s obchodními partnery. S jeho pomocí můžete dopodrobna evidovat informace o jednotlivých osobách, včetně rodinných příslušníků, osobních, telefonních, e-mailových a bankovních spojení, časově strukturovaných poznámek, až po osobní charakteristiky a soukromá výročí. Často jen zdánlivé maličkosti mohou stát za uzavřením velkých obchodů. Souhrnné přehledy o požadavcích každého obchodního partnera s vazbou na úkoly zodpovědných pracovníků vám poskytnou informace důležité pro udržení a rozvoj obchodních vztahů. Z jednoho dialogového okna tak můžete sledovat průběh obchodního případu od přípravné fáze až po fázi realizační.

Obchodujte s lehkostí a elegancí. Vytvářejte a aktualizujte nabídky v tuzemské či zahraniční měně, tiskněte či exportujte je do souboru v různých formátech nebo je posílejte e-mailem, sledujte a vyhodnocujte je v dokladových řadách. Vytvářejte ceníky pro jednotlivé trhy, v různých měnách a se zvolenou platností, definujte závislosti, nejrůznější slevy i přirážky.

Začleňte své obchodní partnery do skupin (odběratelé, dodavatelé, partneři, pojišťovny…) a využijte možnosti nastavení mnoha obchodních údajů, např. zařazení do cenových kategorií, výše kreditu, splatnost faktur, dohodnutý úrok z prodlení a mnoho dalších. Sledujte související obchodní případy, neuhrazené pohledávky, nevykryté objednávky, mějte přehled o zápůjčkách atd.

Poskytuje nabízí také podporu činností souvisejících s adresným marketingem a organizací marketingových akcí, jako jsou semináře, školení, konference, prezentace, výstavy atd.

 

PostHeaderIcon Moduly QI

Moduly QI

Systém QI je vysoko škálovateľný, a tak môžete využívať len tú funkčnosť, ktorú naozaj potrebujete. Jednotlivé moduly sú medzi sebou logicky poprepájané a tak zmena dáta v jednej časti systému sa automaticky prejaví v tej, ktorá s ňou súvisí. Napríklad ak sa zmení zamestnanec zodpovedný za výdaj faktúr, automaticky sa to prejaví vo všetkých súvisiacich dokumentoch, oprávneniach a interných procesoch bez toho, aby ste museli ešte niečo meniť.


Prehled Modulu QI Systemu

 

PostHeaderIcon Mzdy

„Je skvělé, že i když příprava mezd je stále pracným a časově náročným procesem, je možné zpracování a výpočet podle potřeby opakovat a zkoušet různé varianty. Navíc kontrolní mechanizmy nás upozorní na nestandardní postupy a snadno získáme všechny výstupy pro ostatní útvary a úřady státní správy."

Pro koho je přínosem

Pro společnosti, které potřebují přehledný nástroj schopný obsáhnout celou agendu mezd a platů a podporující všechny fáze jejich zpracování od snadno dostupné historie, přes opakovatelné hromadné i individuální výpočty s kontrolními prvky až po simulace výpočtu pro budoucí období.

Co pomáhá řešit

Modul Mzdy a platy představuje komplexní řešení pro oblast mezd. Pokrývá veškeré typy mezd a platů, umožňuje automatické vytváření složek mzdy z pracovních výkazů a záznamů o docházce. S jeho nástroji můžete vytvářet podklady a výkazy pro pojišťovny a úřady, exportovat data pro potřeby státní správy, evidovat a sledovat čerpání zaměstnaneckých výhod, spočítat mimořádné odměny či mzdy zaúčtovat.

 

Náhled na jeden z možných tisků výplatky

Náhled na jeden z možných tisků výplatky

 


Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Základní personalistika
 • Mzdy - základní (do 25 zaměstnanců)
 • Mzdy - rozšíření nad 25 zaměstnanců
 • Platy (rozpočtové organizace)
 • Vnitropodniková spořitelna
 • Export pro ISPV a ISP
 • Mzdové a statistické výkazy
 • Mzdy - zálohy
 • Účtování mezd
 • Tvorba mzdových složek z docházky
 • Tvorba mzdových složek z výroby
 • Tvorba podkladů pro mzdy
 • Mimořádné odměny
 • Sociální výhody


Popis modulu

Modul Mzdy a platy vám pomůže zvládnout všechny operace a fáze spojené se zpracováním mezd. Veškeré výpočty a kontroly jsou samozřejmě v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Můžete definovat vlastní sestavy nebo využít bohaté nabídky standardních tiskových sestav a výkazů, např. pro správu nemocenského pojištění, okresní úřady, zdravotní pojišťovny, mzdovou rekapitulaci pro personální a zaměstnanecké útvary, podklady pro finanční účtárnu, sestavy srážek, vybrané statistické výkazy a mnoho dalších.

Funkce vnitropodnikové spořitelny vám usnadní evidenci finančních vkladů zaměstnanců, zajistí výpočet úroků a tisky dokladů při vkladech a výběrech z termínovaných vkladových účtů. Zápisy do účetního deníku provedete pomocí obchodní jednotky pro účtování mezd. Účetní položky mzdových dokladů jsou rozčleněny na částky za zaměstnance, společníka a organizaci, jednotlivé hodnoty jsou rozúčtovány podle hospodářských středisek, hrubé mzdy pak i podle zakázek. Všechny operace můžete vrátit, provést nezbytné opravy a poté opakovat.

Další nástroje tohoto modulu vám umožní generovat mzdové složky z pracovních výkazů - přirozeně s ohledem na hospodářská střediska, zakázky, ev.kalkulační jednice, uvedené v pracovním výkazu, nebo evidovat, sledovat a nastavovat využívání sociálních výhod podle zařazení do personálních skupin. Každé skupině definujete její balíček výhod a maximální celkovou částku přidělenou pro čerpání sociálních výhod zaměstnance v rámci konkrétní personální skupiny.

 

PostHeaderIcon Nákup a predaj

„Nechceme obchodní procesy jen efektivně řídit, požadujeme jejich nadstandardní a propracovanou podporu, komfort, který nám umožní soustředit se na činnosti přinášející zisk“.

Pro koho je přínosem

Organizace, které chtějí beze zbytku využít svůj obchodní potenciál, maximálně zúročit všechny své obchodní aktivity a mít při tom pod kontrolou veškeré obchodní operace.

Co pomáhá řešit

Modul Nákup a prodej umožňuje snadné zpracování veškerých dokladů spojených s objednáváním a prodejem zboží. Nabízí elegantní nástroje a funkce, které maximálně podporují uživatele v každém kroku a při každé operaci obchodního procesu od tvorby cen zboží až po jeho distribuci.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Vydané objednávky
 • Přijaté objednávky
 • Základní nákup a prodej
 • Automatické vytváření vydaných objednávek
 • Rezervace a blokace zboží
 • Komplety a Sestavy
 • Pokladní prodej (Kasa)
 • Platební karty
 • Výkup, vážení, rozbory
 • Přijaté objednávky přes internet prohlížeč
 • Cenové kalkulace zboží
 • Rozlišovací atributy
 • Rámcové objednávky přijaté
 • Rámcové objednávky vydané
 • Platební morálka, kredity odběratelů
 • Intrastat
 • Prodejní smlouvy
 • Nákupní smlouvy
 • Interní objednávky (přijaté i vydané)
 • Balicí listy (tisky průvodek DPD, PPL,...)
 • Rozvozové trasy, rozvozy
 • Bonitní skupiny zboží


Popis modulu

S modulem Nákup a prodej máte k dispozici ucelenou řadu dokladů. Při jejich tvorbě můžete elegantně přenášet obsah z existujících dokladů do dokladů následujících (z poptávky do objednávky, z objednávky do faktury …). Všechny doklady samozřejmě lze vytvářet v různých dokladových řadách, měnách a jazycích. Tiskové předlohy ke všem dokladům jsou uživatelsky definovatelné a vyplňování je podpořeno a usnadněno řadou uživatelsky předvyplněných číselníků.
Při prodeji můžete využít prakticky neomezené možnosti pro tvorbu cen, slev a přirážek, zařazovat partnery do dealerských kategorií,k trhům atd.
Pomocí Internet konektoru mohou objednávky vkládat do systému přes Internet sami zákazníci. Doklad nebo jeho vybrané položky lze vztáhnout k vybrané zakázce a středisku a můžete si také zaznamenat zprostředkovatele (důležitý podklad pro vyhodnocování výkonů dealerské sítě). Komfortní přehledy přijatých, nevykrytých a vykrytých objednávek stejně jako detailní přehledy nedodaného zboží odběratelům a položek všech objednávek vám umožní vyhledat či vyfiltrovat požadovaná data, tisknout sestavy včetně volně definovatelných mezisoučtů. U každé položky objednávky uvidíte množství, které již bylo objednáno a jaké množství již bylo dodáno, stisknutím tlačítka je možné k aktivní položce získat kompletní přehled o stavech zásob na jednotlivých skladech, blokacích a rezervacích.

V modulu naleznete sadu nástrojů pro dávkové generování objednávek podle definovaných podmínek tak, že vypočtené objednávané množství jednotlivých komodit se objedná u těch dodavatelů, kteří nejlépe vyhovují zadaným podmínkám.

Funkce zajišťující rezervace a blokace vám poskytují informace o zboží, které je rezervováno určitou skupinou dokladů nebo je blokováno a zároveň je chrání před použitím ve vybraných dokladech.

Pokud obchodujete s některými partnery dlouhodobě a dodáváte či odebíráte zboží v delším časovém období, přivítáte funkce podporující rámcové objednávky (které mohou být průběžně upřesňovány) umožňující dlouhodobé plánování výroby, případně nákupu zboží.

Povinnosti poskytovat státní správě informace o pohybu zboží mezi státy Evropské unie lehce dostojíte prostřednictvím souboru funkcí pro zajištění a zpracování podkladů pro jeho sledování a vykazování.

Určitě přivítáte rozsáhlou agendu obchodních partnerů, která jen podtrhuje nadstandardní vlastnosti a komfort poskytovaný celým systémem QI

 

PostHeaderIcon Personalistika

„Můžete používat nejmodernější technické vynálezy a nejdokonalejší technologie, ale bez kvalitních lidí nikdy vrcholu nedosáhnete. Chcete-li je mít, musíte je umět vybrat a získat, správně ohodnotit a motivovat, vzdělávat, sledovat a plánovat jejich růst. Pak není žádný vrchol nedosažitelný."


Pro koho je přínosem

Pro ty, kdo potřebují vést pečlivou evidenci o zaměstnancích, sledovat jejich docházku, kariéru, analyzovat a hodnotit jejich výkony a plánovat jejich rozvoj a současně zabezpečit veškeré údaje před nežádoucím přístupem nepovolaných osob.


Co pomáhá řešit

Modul Personalistika vám usnadní evidenci veškerých potřebných a současně i velmi specifických informací o vašich zaměstnancích. S jeho pomocí můžete kontrolovat a řídit jejich kariérní růst a vzdělávání, vyhodnocovat jejich výsledky a určit jejich možný potenciál a předpoklady pro úspěšné zvládnutí požadavků spojených s pracovními pozicemi, které by mohli zastávat. Nabídne vám pomoc s posuzováním pracovníků při výběrových řízeních, ulehčí vám sledování jejich docházky.
Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Základní personalistika
 • Kariérové dráhy
 • Výchova a vzdělávání
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Docházka
 • Výběrová řízení
 • Vícekriteriální analýza pracovníků a pracovních míst
 • Pracovní porady a úkoly
 • Kontrola plnění kvalifikačních předpokladů
 • Kontrola plnění kvalifikačních předpokladů - rozšířená
 • Personální plánování


Popis modulu

Modul Personalistika vám poskytne bezpečné místo pro uložení a práci s nejrůznějšími druhy informací, které se týkají vašich zaměstnanců. Kromě základních personálních dat můžete evidovat informace o tom, jaké profese či pozice by mohli zastávat, osobní charakteristiky, fotografie či si přidávat množství poznámek. Všechny informace máte k dispozici podle nastavených přístupových práv kdykoliv například ze seznamů osob.

Kvalitní personální práce se zaměstnanci se odráží ve výsledcích vaší společnosti a vyžaduje plánování a pečlivé rozhodování a zvažování míry podpory jejich dalšího rozvoje. Pro tyto účely slouží funkce pro modelování kariérové dráhy osoby, s jejíž pomocí můžete vytvářet plány zařazení osob na jednotlivá pracovní místa v čase, plány úkolů souvisejících s postupem po kariérové dráze atd. Dále modul nabízí nástroje na srovnávání profesního potenciálu zaměstnance s požadavky na pracovní místo, umožňuje evidovat a plánovat výchovné a vzdělávací aktivity.

Automatizujte sledování docházky a vyhodnocování výkonů pomocí docházkového systému, který zpracovává informace získané z technických zařízení registrujících průchody zaměstnanců bránami. Můžete přesně sledovat čerpání fondu pracovní doby a například ihned ověřit přítomnost zaměstnanců na pracovišti. Systém sleduje pracovní výkony a vytváří denní a měsíční bilanci odpracované doby a informace o absencích. Tyto údaje pak mohou být využity při zpracování mezd.

Systém vás podpoří také při výběrových řízeních a náboru nových pracovníků. S jeho pomocí můžete sestavit podmínky pro nábor a vyhodnotit jej, porovnat vhodnost jednotlivých kandidátů, podle předem stanovených kritérií posoudit a vybrat nejvhodnějšího uchazeče, stanovit vynaložené náklady na získání uchazečů...

Naleznete zde také funkce pro plánování pracovních porad, evidenci zápisů a rozdělování úkolů nebo pro evidenci ochranných pracovních pomůcek v návaznosti na jednotlivá pracovní místa i na konkrétní osoby, pro stanovení četnosti nároku na konkrétní ochrannou pomůcku a potřebné množství.

 
More Articles...